วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม

Postby watsana » Wed Dec 06, 2017 11:32 pm

เป็นพยานของพระเจ้า (1 โครินธ์ 16: 19-24)
ข้อพระคัมภีร์ 19คริสตจักรต่างๆ ในแคว้นเอเชียฝากคำทักทายมายังท่านทั้งหลาย อาควิลลาและนางปริสคากจ.18:2กับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขาฝากคำทักทายมายังพวกท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพิเศษ 20พี่น้องทุกคนฝากคำทักทายมายังท่าน จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์ 21คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโล 22ถ้าใครไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาป ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิด 23ขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย 24ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์

ข้อคิด
พระเยซูไม่เพียง แต่มอบชีวิตของพระองค์ให้กับเราเท่านั้น แต่ทรงดำรงอยู่กับเราตลอดเวลา และทรงคนผู้เลี้ยงแกะของเรา แกะเป็นสัตว์ที่สามารถหลงทางหลงหายได้ง่าย พระคัมภีร์จึงมักจะใช้แกะเป็นคำอุปมา สำหรับคน เพราะคนมักจะหลงทางและหลงหายไปจากพระเจ้า พระเจ้าไม่เพียงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเท่านั้นแต่เ มื่อเราร้องทูลพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเราและช่วยเรา เหตุฉะนั้นเปาโลจึงกล่าวที่นี่ว่า ถ้าผู้ใดไม่รักพระเจ้าบุคคลนั้นจะถูกสาปแช่ง ให้เราที่จะคิดใคร่ควรญความรักของที่มีต่อเรา เพรายิ่งเราใคร่ควรญเราจะยิ่งสัมผัสได้ถึงความของพระเจ้า
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมรับพระพรและเป็นพระพรแก่กันและกันนะค่ะ ขอพระเจ้าได้รับเกียรติด้วยค่ะ
watsana
Savvy poster
 
Posts: 1331
Joined: Thu Aug 23, 2012 6:36 pm

Re: วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม

Postby Ahying » Thu Dec 07, 2017 6:16 am

ถ้าเรารักใครสักคน เราก็จะเอาใจใส่คนนั้น หากเรารักพระเจ้า เราก็จะสนใจพระเจ้าและทำเพื่อพระองค์ด้วยตวามเต็มใจ
Ahying
Savvy poster
 
Posts: 892
Joined: Mon Aug 27, 2012 3:10 pm

Re: วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม

Postby Thach » Thu Dec 07, 2017 2:21 pm

ร่างกายของเราคือพระวิหาร ที่นมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่
Thach
Savvy poster
 
Posts: 485
Joined: Tue Aug 21, 2012 8:48 pm


Return to เฝ้าเดี่ยวทุกวัน 2017

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest